Projekční činnost

Projekční činnost

Projektování dopravních staveb

Zpracováváme projekty pozemních komunikací ve všech stupních projektové dokumentace (studie, dokumentace pro územní řízení, stavební nebo společné povolení, realizační dokumentace). Ve společnosti GEOREAL spol. s.r.o. se zabýváme projektováním nově navrhovaných staveb i rekonstrukcemi staveb stávajících. Zajišťujeme komplexní zpracování projektů silničních staveb včetně souvisejících stavebních objektů nutných pro realizaci řešené stavby. Pro investory staveb pozemních komunikací zajistíme kompletní projednání projektových dokumentací dle aktuálně platné legislativy.
 
 

Průzkumy dopravních staveb

V rámci přípravných prací pro zpracování projektových dokumentací jsme schopni zajistit podklady a průzkumy odpovídající charakteru a požadavkům řešené stavby.

Jedná se zejména o:

  • geodetické práce (polohopis a výškopis v potřebném rozsahu)
  • mapové podklady, katastrální mapa
  • průzkum stávajících inženýrských sítí
  • inženýrsko geologický průzkum
  • dendrologický průzkum kácených dřevin
  • územně plánovací podklady
  • prohlídky mostů (hlavní, běžné, mimořádné)

Projekty komunikací

Zabýváme se komplexním zpracováním silničních staveb včetně částí souvisejících profesí (např. objekty mostů a zdí, vodohospodářské objekty, elektro a sdělovací objekty, objekty trubních vedení, objekty úpravy území).

Projektovou dokumentaci zpracujeme pro novostavby i rekonstrukce a opravy stávajících pozemních komunikací, zejména:

  • silnic
  • místních komunikací
  • chodníků, stezek pro pěší a cyklisty
  • účelových komunikací (polní a lesní cesty)
  • zpevněných ploch a parkovišť
 
 

Konzultační a inženýrská činnost

Pomůžeme stanovit optimální postup pro přípravu stavby už ve fázi záměru stavby, přičemž dokážeme nabídnout možnosti technického řešení záměru i způsob projednání pro povolení stavby.

Veškerou projektovou dokumentaci je potřeba projednat s dotčenými orgány státní správy, místní samosprávy, správci dotčených sítí. Zajišťujeme projednání všech zpracovaných projektů v závislosti na požadavcích investora, případně v rozsahu daného příslušným stavebním úřadem tak, aby vydaná stanoviska mohla být použita pro další účely - vydání územního rozhodnutí, stavebního či společného povolení.

Autorský dozor při výstavbě

Provádíme autorský dozor projektanta při realizaci staveb. Autorský dozor projektanta zahrnuje činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací.

Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. V rámci autorského dozoru se provádí mimo jiné schvalování případných úprav a náhradních řešení, je nezbytná účast na kontrolních dnech stavby apod.

 

Projektování vodohospodářských staveb

Zajišťujeme komplexní služby v projektové činnosti pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, od studií sloužící jako podklad pro investiční záměry až po realizační projekty, včetně autorského a technického dozoru při výstavbě. Rovněž zajišťujeme k těmto stavbám inženýrskou činnost.
 
 

Studie vodohospodářských staveb

Zpracováváme studie zaměřené na optimalizaci vodního režimu krajiny, které řeší jednak sucho a povodně, ale i přívalové srážky. Po zpracování podrobné analýzy řešeného území jsou navržena optimální technická opatření, se zřetelem na jejich proveditelnost a zachování komplexní funkčnosti území.

Revitalizace vodních toků

U vodních toků, které byly v minulosti člověkem napřímené, zahloubené, nebo zatrubněné a neplní již tak všechny ekologické a další funkce jako přírodou utvořený vodní tok projektujeme přírodě blízké úpravy, včetně břehových porostů.
 
 

Protipovoďňová opatření

Zpracováváme projektové dokumentace jak liniových PPO, tak suchých nádrží, které chrání intravilány měst a obcí před účiny velkých vod.

Technické řešení projektové dokumentace volíme vždy s ohledem na současné hodnoty v území, tak aby navržené opatření netvořilo bariéru a negativně tím chráněné území neovlivňovalo.

Protierozní opatření

Projektujeme technická opatření zamezující účinkům vodní eroze, jedná se o příkopy, průlehy, hrázky, meze atd., které navrhuje společně s doprovodnou zelení, případně drobnými prvky na zadržení vody v krajině, s cílem vytvoření polyfunkčního krajinného prvku. Rovněž provádíme návrh větrolamů, které zabraňují v rovinatých územích větrné erozi.
 
 

Nádrže, poldry, rybníky

Zpracováváme projektové dokumentace pro výstavbu nových nádrží, rekonstrukci i obnovu nefunkčních nádrží. Dokumentace zpracováváme tak, aby nádrž plnila vícero funkcí a do území vhodně „zapadla“. K vodním nádržím zpracováváme provozní a manipulační řády.

Projektování pozemkových úprav

Firma GEOREAL spol. s r. o. zpracovává zakázky pobočkám Státního pozemkového úřadu a projektanti firmy navrhují jednoduché i komplexní pozemkové úpravy. Návrh nového uspořádání pozemků, digitální katastrální mapa a návrhy polních a lesních cest, protierozních, protipovodňových opratření a opatření na podporu životního prostředí umožňují obcím další rozvoj. Pozemkové úpravy podporují i další územně plánovací činnost v obcích.
 
 

Stanovení obvodů

Obvod pozemkových úprav vymezuje pozemkový úřad ve spolupráci se zástupci obce a katastrálního úřadu před zahájením řízení o pozemkových úpravách. Obvod vymezuje hranici pozemkové úpravy mezi pozemky řešenými v pozemkové úpravě a pozemky neřešenými, mimo pozemkovou úpravu. Obvod pozemkové úpravy

Obvod (hranice) pozemkové úpravy se upřesňuje v terénu za účasti vlastníků dotčených pozemků. Toto se děje při zjišťování průběhu hranic pozemků, kdy jsou vlastníci pozváni do terénu a přímo zde dochází k odsouhlasení stávajících hranic, případně k upřesnění nebo opravě hranic pozemků.

Soupis nároků vlastníků

Jedná se o velmi důležitý krok pozemkových úprav. Nárok vlastníka je podkladem pro vypracování nového návrhu umístění pozemků, neboť na základě tohoto nároku se posuzuje přiměřenost návrhu.

Při stanovení nároku vlastníka z pohledu pozemkových úprav hrají roli pouze pozemky vlastníka, které jsou v obvodu pozemkové úpravy. Při zpracování nároků se hledí zejména na výměru pozemků, ocenění pozemků dle BPEJ a vzdálenost pozemků od obce.

 
 

Plán společných zařízení

Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k tvorbě a ochranně životního prostředí (ÚSES, revitalizace).

Navrhovaná opatření se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným technickým řešením za účelem určení potřebné výměry půdy pro tato společná zařízení. Plán společných zařízení obsahuje přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení.

 

Poradenská činnost

Autorizovaní pracovníci firmy GEOREAL jsou připraveni vám poradit a pomoci s dotazy týkajících se pozemkových úprav.

Firma zpracovává pozemkové úpravy v celé České republice a nabyté zkušenosti z různých míst nám umožňují komplexní a nezávislý pohled na problematiku pozemkových úprav.