O společnosti

O společnosti

O společnosti

Společnost GEOREAL spol. s r.o. byla založena v roce 1991 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi z oboru geodézie a katastru nemovitostí. Od počátku poskytujeme veškeré práce v oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí, které se postupně rozrostly do oblasti speciální (inženýrské) geodézie, zpracování komplexních pozemkových úprav, letecké digitální fotogrammetrie a geografických informačních systémů. Vývoj v dotčených oborech v evropském kontextu ovlivnil další profesionální rozvoj firmy a její připravenost pro aktivity na mezinárodní scéně, kde v oblasti hromadného sběru prostorových dat fotogrammetrickými metodami realizujeme i mnoho zahraničních projektů.

V celém svém vývoji je firma vhodně materiálně a personálně doplňována tak, aby lidské „know-how“ splňovalo veškeré požadavky i pro ty nejnáročnější profesionální práce v celém spektru oboru zeměměřictví. V současné době pracujeme s nejmodernějšími světovými SW a HW technologiemi pro oblasti zeměměřictví, fotogrammetrie a geoinformačních systémů, jako jsou např. produkty společností Bentley, Trimble/Inpho, Leica Geosystems, Vexcel Imaging, BAE Systems, Intergraph, ERDAS, ESRI a mnoho další. Na našich stránkách najdete odpovědi na veškeré dotazy a také kontakty na naše vedoucí pracovníky v daných oborech, kteří vám rádi podají další podrobné informace nebo zodpoví dotazy. Všichni zaměstnanci jsou zkušenými a zaškolenými pracovníky, kteří si jsou dobře vědomi veškerých potřeb našich zákazníků. V neposlední řadě jsou také vedeni k udržení a dalšímu prohlubování vzájemných mezilidských vztahů, které se pak následně promítají do vnějších výsledků a image firmy. Vývoj v dotčených oborech v evropském kontextu ovlivnil další profesionální rozvoj firmy a její připravenost pro aktivity na mezinárodní scéně, kde v oblasti hromadného sběru prostorových dat se povedlo realizovat i mnoho zahraničních projektů

Certifikáty a ověření

Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality ISO a je certifikovaná dle mezinárodní jakostních norem.

Výzkum a spolupráce s akademickou sférou

Společnost GEOREAL významně podporuje spolupráci s univerzitním prostředím - spolupráci a profesionální podporu pro studenty oborů zaměřených na zeměměřictví a geoinformatiku nabízíme v rámci příprav diplomových prací, pracovních stáží, prací na grantových projektech apod. Čerství absolventi těchto oborů jsou pak přijímáni do trvalého pracovního poměru.

Společnost se dále podílí ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (www.vumop.cz), SWECO, a.s. (www.sweco.cz) a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (www.vrv.cz), na řešení výzkumných projektů Technologické agentury ČR v rámci programů 3 programů Epsilon:

č. TH02030396 TERMOGRAFIE „Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů“ (01/2017 – 12/2020)
č. TH02030397 HOZ „Nové přístupy revitalizace hlavních odvodňovacích zařízení s vazbou na drenážní systémy z pohledu retence vody v krajině“ (01/2017 – 12/2020)
č. TH02030397 SEDIMENTY „Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů“ (01/2017 – 12/2020)

Dále se naše společnost podílí a podílela na řešení 3 výzkumných projektů Technologické agentury ČR v rámci programu Beta2: Projekt TITOMV703 Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace (03/2018 – 08/2019)
Projekt TITSMV705 Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) (07/2018 – 12/2019)
Projekt TITIMV706IP01 NaSaPO - Národní sada prostorových objektů (01/2020 – 12/2021)