Hromadný sběr dat

Hromadný sběr dat

Letecké snímkování

V oblasti leteckého snímkování působí naše společnost více než 30 let. Pomocí speciálně upravených letadel, která jsou vybavena nejmodernějšími technologiemi a senzory, provádíme hromadný sběr dat. Získaná data slouží jako důležitý a užitečný podklad v mnoha oborech a činnostech.
 
 

Letecké snímky

Naše technologie umožňují pořizovat letecké měřické snímky s širokou škálou parametrů. Nabízíme snímky s prostorovým rozlišením od 2 cm, se spektrálním rozlišením PAN, R, G, B, NIR a v barevné hloubce až 16 bitů. Vysoké hodnoty překrytů (více než 80%) dodávají snímkům další rozměr a možnosti využití.

Pro účely a použití dat hraje významnou roli také období pořízení, proto provádíme snímkování ve vegetačním a mimovegetačním období. Pro specializované účely pořizujeme data i v zimním období (např. tepelné úniky) a během noci (např. světelné znečištění).

Díky kombinaci jednotlivých parametrů jsme schopni vyhovět širokým potřebám a požadavkům zákazníka.

Ortofotomapa

Ortofotomapa je v současné době nejznámějším a nejpoužívanějším produktem letecké fotogrammetrie. Jedná se o mozaiku leteckých měřických snímků, které jsou umístěny v souřadném systému a jsou doplněny o výškové poměry daného území (kolmý průmět terénu do roviny). Díky reálnému a srozumitelnému podání krajiny, vysoké vypovídací schopnosti a množství zachycených detailů je jedinečným mapovým podkladem a zdrojem informací.

Nabízíme zpracování ortofotomapy s různými parametry (prostorové rozlišení, barevné podání, bitová hloubka apod.) a v několika formátech (např. TIFF, JPG, ECW, WMS, WMTS), tak aby nejlépe vyhověla potřebám zákazníka a způsobu použití.

 
 

trueortofotomapa

True ortofotomapa je produktem, který získává na oblibě. Díky novým výpočetním programovým prostředkům se stává dalším kvalitním a dostupným produktem letecké digitální fotogrammetrie. Základní vlastností je ortogonální (pravý, kolmý) průmět všech objektů a tím dochází k eliminaci zakrytých míst. Pro kvalitní true ortofototomapu je nutné mít snímky s odpovídajícími překryty a moderní programové prostředky pro výpočet digitálního modelu povrchu, který je základním zdrojem detailu a přesnosti.

Historická ortofotomapa

Je mnoho organizací, které mají bohaté archivy nezpracovaných historických leteckých snímků v analogové podobě. Pomocí našich fotogrammetrických skenerů provedeme digitalizaci jednotlivých snímků i celých archivů a metodami letecké digitální fotogrammetrii vytvoříme produkty podle požadavků zákazníka (ortofotomapy, modely terénu a povrchu, 3D mapování).

Archivní snímky jsou nositelem jedinečných obrazových informací, které mohou sloužit pro analýzy vývoje krajiny, změny stavu životního prostředí a dalších činností.

 
 

3d modely měst

Z leteckých měřických snímků vytváříme 3D modely objektů, budov i celých měst v různých úrovních podrobnosti a přesnosti. Pro nejpřesnější 3D modely měst využíváme metodu 3D stereoskopie. Tyto modely jsou charakterizovány vektorovou reprezentací v různých datových formátech (např. DGN, DWG, SHP, cityGML, apod.).

Dalším způsobem pro tvorbu 3D modelů měst je využití autokorelačních metod a algoritmů. Časová náročnost tvorby těchto automaticky vytvořených modelů je několikanásobně nižší, ale nedosahují tak vysoké geometrické přesnosti a kvality.

3D modely měst se stále více využívají například v plánovacích procesech, urbanismu a architektuře.

DMT - DMS

Digitální model terénu je model povrchu Země bez staveb, stromů a dalších objektů v digitální podobě. Model je možné vytvářet v různých úrovních podrobnosti a přesnosti, a to pomocí metod 3D stereoskopie nad leteckými měřickými snímky kombinací mapovaných povinných hran (breakline) a bodů (mass points), nebo z mračna bodů získaných pomocí letecké LIDAR technologie.

Digitální model povrchu (DSM) zobrazuje povrch Země včetně všech objektů na něm (např. vegetace nebo budovy) v digitální podobě. Je vytvářen buď automatickými metodami nad leteckými měřickými snímky, nebo z mračna bodů získaných pomocí letecké LIDAR technologie.

Modely mohou být reprezentovány formou vrstevnic, povinných hran a bodů, trojúhelníkových sítí (TIN), mračnem bodů, MESH, rastru GRID v různých 3D formátech.

 
 

Fotogrammetrické mapování

Nad leteckými měřickými snímky metodou 3D stereoskopie provádíme mapování polohopisných a výškopisných dat. Podle potřeb a požadavků zákazníka provedeme nové mapování daného území nebo aktualizaci stávajících dat. Při využití snímků s vysokým rozlišením (max. 5cm) lze mapovat prvky v měřítku 1:500 s maximální možnou přesností (garance 2. a 3. třídy přesnosti). Výsledná mapovaná data jsou předávána ve struktuře datového modelu a formátech dle požadavků zákazníka.

Fotogrammetrické mapování díky přesnosti a rychlosti pořízení dat představuje nejvhodnější metodu pro mapování rozsáhlých územních celků.

Termovize

Pro sledování a zaznamenávání teplot povrchů měřených objektů slouží termovizní snímkování. Díky integraci termálních sensorů do našich letadel a využití letových systémů jsme schopni metodami letecké digitální fotogrammetrie vytvářet termální mapy a termovizní diagnostiku s geoprostorovou složkou.

Získané výstupy jsou referenčními podklady pro analýzy technického stavu liniových inženýrských staveb (plynovody, produktovody, komunikace apod.) a analýzy životního prostředí ve městech a městských aglomerací.

 
 

Letecké laserové skenování

Další metodou pro získání geoprostorového obrazu území je letecké laserové skenování. Přesné informace o výškových poměrech v území jsou zaznamenávány ve formě mračna bodů. Základní parametry jako hustota a přesnost mračna bodů jsou dány použitým zařízením a vlastnostmi letu a dosahují hodnot až desítek bodů na metr čtverečný a přesnosti až jednotek centimetrů.

Výsledné mračno bodů je možné na základě získaných informací klasifikovat do skupin podle účelu využití a požadavků zákazníka.

Mobilní mapovací systém

Mobilní mapování je další metodou hromadného sběru dat z našeho portfolia. Pomocí laserových skenerů a sférických kamer umístěných na vozidle získáváme detailní a přesný prostorový model reálného světa v podobě mračna bodů a sférických fotografií.

Náš mobilní mapovací systém RIEGL VMX-2HA patří v současné době mezi nejmodernější mobilní mapovací systémy.

Využití:

  • mapování - geodetická zaměření polohopisu a výškopisu
  • diagnostika povrchu vozovky
  • výpočet kubatur
  • apod.
 
 

Mračno bodů

Hustota mračna bodů z mobilního mapovacího systému se pohybuje v řádech několika 100 až 1000 bodů na čtverečný metr. Přesnost měření povrchů je v jednotkách mm a lze dosáhnout geometrické přesnosti prostorových souřadnic v definovaném souřadnicovém systému v jednotkách cm. Mračno bodů je výchozím zdrojem dat pro další zpracování.

Panoramatické fotografie

Panoramatické snímky pořízené mobilním mapovacím systémem doplňují mračno bodů o další obrazové informace, které slouží k mapování, identifikaci objektů a také jsou využívány pro doplnění pasportních agend. Díky přesnému mračnu bodů jsou panoramatické snímky georeferencovány a slouží jako přehledný a přesný zdroj prostorových souřadnic.

 

Statické skenování

Pro zachycení situace a objektů v maximálním možném detailu, přesnosti a rychlosti používáme metodu statického laserového skenování. Husté a přesné mračno bodů a fotografie s vysokým rozlišením jsou ideálními podklady pro tvorbu geodetických zaměření a pasportních dokumentací staveb

Tato bezkontaktní měřická metoda umožňuje zaměření objektů i na velké vzdálenosti.

Využití:

  • geodetické zaměření polohopisu a výškopisu
  • dokumentace staveb (interiéry, exteriéry)
  • sledování změn
  • apod.