Geografické informační systémy

Geografický informační systém

Desktopové aplikace nad ArcGIS

Aplikace, které jsou řešeny jako nadstavby produktů ArcGIS Desktop společnosti ESRI nebo s těmito produkty blízce souvisí, či využívají některé jejich komponenty. Aplikace mají vlastní uživatelské rozhraní, vyznačují se bohatou funkcionalitou a příjemným prostředím. Aplikace podporují práci se všemi datovými formáty a způsoby uložení dat, která poskytuje a podporuje společnost ESRI.

 
 

Spirit DTM

Aplikace pro zajištění kompletního průběhu aktualizace dat v digitálních technických mapách krajů, měst a obcí. Je řešena formou nástrojové lišty jako nadstavba ArcGIS Desktop.

Jednotlivé nástroje provedou uživatele intuitivně celým procesem zpracování aktualizačních dat od výdeje dat, přes jednotlivé kontroly, přípravu k zapracování a nahrání dat do datového skladu DTM.

Samozřejmostí jsou možnosti uživatelské konfigurace nástrojů dle aktuální potřeby. Všechny provedené operace jsou logovány a jednotlivé kroky může uživatel sledovat v grafické podobě.

Spirit ÚAP

Desktopová aplikace Spirit ÚAP je zaměřena zejména na správu a vedení dat ÚAP, pro které poskytuje účelové nástroje pro kompletní zajištění agendy ÚAP.

Prostřednictvím Spirit ÚAP mohou pořizovatelé dat ÚAP evidovat přijatá data od poskytovatelů, aktualizovat datový sklad ÚAP nebo vytvářet statistické výstupy pro dokumentace ÚAP (RURU, SWOT).

 
 

Spirit Export / Spirit Import

Libovolná prostorová data na vstupu a bohatá konfigurace pro zajištění požadované struktury výstupních dat. Výběr výstupního formátu, nastavení rozvrstvení nebo struktury dat dle konkrétního požadavku uživatele. To je Spirit Export. Pomocí uživatelsky nastavitelných šablon je možné provádět exporty na kliknutí.

Spirit Manažer datových skladů

Ztratili jste se při správě datových skladů v doménách, třídách prvků? Kde je jaký prvek uložen a jak je co nastaveno? Díky manažerovi datových skladů budete mít přehled nad vedenými datovými sklady, aktuálními datovými modely včetně náhledu na historicky provedené změny v datových modelech.

Díky interaktivnímu prostředí má uživatel intuitivně rychlý přehled nad spravovaným datovým skladem od A do Z.

 
 

Spirit RÚIAN / Spirit VFK / Spirit KN

Spirit RÚIAN slouží k importu vybraných veřejně dostupných dat z databáze RÚIAN do prostorové geodatabáze. Aplikace umožňuje provádět jednorázovou či automatickou denní aktualizaci dat.

Spirit VFK slouží pro převod dat katastru nemovitostí ve formátu VFK do libovolné geodatabáze. Výsledná geodatabáze obsahuje tabulky s daty ISKN a vrstvy připravené pro zobrazení/publikaci dat KN pomocí symbologie DKM.

Spirit KN je aplikace určená pro práci s daty katastru nemovitostí. Skládá se ze dvou aplikací. Pro importu dat VFK do geodatabáze slouží aplikace Spirit VFK Light. Druhá aplikace je Spirit KN slouží pro výpis tabulek, sestav KN a identifikaci parcel a budov v mapě.

Desktopové aplikace nad Bentley a OpenDesign

 

Desktopové aplikace jako nadstavby do programů Microstation od splečnosti Bentley a dále o samostatné aplikace, které pracují s knihovnami OpenDesign a jsou plně kompatibilní pro práci s výkresovými CAD formáty, zejména DGN a DWG.

Spirit Kontrola CAD

Aplikace pro kontrolu výkresových CAD souborů. Rozvrstvení prvků, použité entity, fonty, požadované topologické zpracování. Kontrolní nástroj provede důslednou kompletní kontrolu výkresů.

Kontroly poskytují širokou škálovatelnost, která je uložena v databázi aplikace. Uživatel má tak možnost definovat své šablony pro optimální a efektivní provedení požadovaných kontrol.

Aplikace využívá platformu OpenDesign a není tak závislá na licencích Bentley.

 
 

Spirit TI CAD

Sada nástrojů, která slouží pro přípravu a zpracování geodeticky pořízených dat technické infrastruktury do podoby, jakou vyžaduje ze strany digitálních technických map.

Ať už se jedná o data vodovodů, kanalizací, veřejného osvětlení a dalších, nástroje hlídají a kontrolují správné zakreslení jednotlivých prvků, přiřazení prvků složených objektů, ohodnocení prvků o atributové informace, jako je např. dimenze, materiál apod.

Nástroje vše řádně zvalidují a pohlídají kvalitu zpracování výstupů pro DTM.

Spirit Budovy 3D

Aplikace slouží k vygenerování 3D modelu budov z dat polohopisu (obvodů budov) a vyhodnocených plášťů střech, vikýřů a nadstaveb (komíny, klimatizace apod.).

Aplikace načte data budov, rozpozná a zpracuje jejich stav, vytvoří a spojí jednotlivé části do 3D objektu budovy. Samozřejmou součástí nástroje je validátor včetně identifikace chyb, navigace výkresem budov a další.

Spirit Budovy 3D je součástí zpracovatelské linky pro vytváření 3D objektů budov.

 
 

Spirit pozemkové úpravy

Aplikaci tvoří několik samostatných programů, které společně svoji funkcionalitou snadňují práci při zpracování výkresových částí a souvisejících elaborátů v rámci projektování pozemkových úprav.

Srovnávací sestavení - slouží k vytvoření zkresleného výkresu obnovy katastrálního operátu, vytvoření sestav srovnávacího sestavení, vygenerování změnového VFK souboru obnovy a vygenerování výsledného DGN výkresu obnovy včetně seznamu souřadnic.

Tabulky příloh - slouží např. k vygenerování tabulek prvních příloh k 1. rozhodnutí. Ze zadaných souborů program generuje tabulky příloh včetně dalších 4 typů změn.

Webové mapové portály

Ucelená portálová řešení jako produkty pro koncového zákazníka. Provádíme námi navržená řešení i řešení na míru. Zajišťujeme kompletní práce od návrhu portálu, přes jeho vývoj, implementaci a nasazení do provozu, až po zaškolení uživatelů a zajištění bezproblémového chodu portálu.

 
 

Portál DTM

Portálové řešení projektů digitálních technických map krajů, měst a obcí. Řešení poskytuje škálu nástrojů, které jsou potřeba pro uživatele DTM.

Mezi hlavní nástroje patří Evidence zakázek pro komunikaci a předávání dat mezi správcem DTM a zpracovateli geodetických dokumentací, dále online nástroj pro kontrolu vyhotovení aktualizačních dat, mapový klient s aktuálními daty DTM a další nástroje jako přehledy, statistiky, manažerský monitoring procesů DTM a tak dále.

V kombinaci s aplikací Spirit DTM a datovým skladem je k dispozici komplexní aplikační vybavení pro správu, údržbu a provoz DTM.

Portál Pasport

Webové řešení komplexní správy a údržby libovolné pasportní evidence. Hlavní výhodou je komplexní nahlížení, práce a správa dat v prostředí webu.

Není nutné žádných instalací na jednotlivých počítačích. Všechno potřebné je pohodlně přístupné prostřednictvím klasických webových stránek. Všichni uživatelé sdílejí aktuální data.

Samotnou aplikaci lze rozdělit na dvě ucelené části – tabulkovou evidenci a mapového klienta. Obě části jsou vzájemně propojené. Aplikace umožňuje vést jakýkoliv pasport, např. městský mobiliář, zeleň, veřejné osvětlení, kanalizace, místní komunikace, kamerový systém a mnoho dalších.

 
 

Portál KN

Webová aplikace pro evidenci a správu dat katastru nemovitostí v rámci kraje, města nebo obce.

Samotný portál je koncepčně rozdělen na dvě víceméně samostatné části – agendy (tabulky) a mapového klienta. Agendy slouží k vyhledávání objektů i subjektů v katastru nemovitostí.

Mapový klient zobrazuje interaktivní formou data katastru nemovitostí a umožňuje vizuální vazbu s tabulkovými daty agend.

Portál ÚAP

Portálové řešení pro publikaci a komplexní prohlížení dat územně analytických podkladů a územních plánů.

Aplikace jednotlivé výstupy interaktivně propojuje a zajišťuje příjemné, rychlé vyhledávání a zjišťování požadovaných informací.

 

Webové aplikace

 

Samostatné webové aplikace, které mohou být nasazeny do libovolného portálového řešení. Jedná se např. o aplikace pro prohlížení a správu „speciálních“ geodat, specifické aplikace pro zjišťování výskytu jevů v území, aplikace pro podporu provozu webových mapových služeb a další.

Spirit Panorama

Webová aplikace pro procházení a prohlížení panoramatických snímků pořízeních při mobilním laserovém skenování. Aplikace je řešena obdobně jako známé panorama na serveru mapy.cz.

Navíc umožňuje odměřování souřadnic, vzdáleností a ploch ve snímcích, zaznamenání vlastní kresby a další funkce. Díky technologii mobilního laserového skenování může naše společnost nabídnout pravidelnou aktualizaci panoramatických snímků.

 
 

Georeport

Univerzální aplikace pro zjišťování výskytu a počtu hledaných jevů v zájmovém území. Její univerzálnost spočívá v nastavení libovolného tématu, reprezentovaného seznamem standardních mapových služeb, v konfiguraci aplikace.

Území lze volit výběrem v mapovém okně nebo atributovými informacemi (parcela, katastrální území, obec…).

Existence sítí

Aplikace sloužící pro vygenerování žádosti pro vyjádření o existenci sítí v zájmovém území. Pokud jsou v území k dispozici informace o správcích sítí technické infrastruktury nebo samotná data průběhů sítí, aplikace identifikuje pouze dotčené správce.

Uživatel dostává přehledný výpis dotčených správců sítí. V případě existence dohody mezi provozovatelem systému, ve kterém je nasazena aplikace existence sítí se správci sítí, aplikace poskytuje přímé napojení na systém správce sítě, kterému odešle žádost o vyjádření k existenci sítí on-line.

 

Spirit Cloud

Ucelené modulární portálové řešení vhodné zejména pro obce a města. Hlavním smyslem aplikace je prezentace a správa geodat. Jedná se tedy zejména o mapové aplikace poskytující nástroje pro správu vlastních pasportů a další webové nástroje.

Aplikace je řešena formou webového portálu provozovaného na straně dodavatele se zajištěním plnohodnotného uživatelského přístupu ze strany klienta.

Datová základna je plně v režii dodavatele, klient se tak nemusí starat o běhová prostředí, datové sklady, provoz serveru a může s klidem využívat nabízené služby, které si konfiguruje na míru.

Vlastní řešení je možné škálovat dle požadavků a přání klienta tak, aby mu celkové provedení zapadalo do jeho vlastního konceptu. Aplikace je přístupná z webu prostřednictvím standardních prohlížečů. Není potřeba nic instalovat.

 

Datové práce

 

Kvalitní data sou nedílnou součástí každého sofistikovaného řešení. Zajišťujeme veškeré a různorodé práce s prostorovými daty co do množství objemu zpracovávaných dat, požadované kvality dat, typu a parametrů dat.

Chytré uložení dat řešíme prostřednictvím datových skladů, ke kterým poskytujeme kompletní návrh, správu, údržbu a zajištění bezproblémového chodu. Důležitou součástí chytrého uložení dat je návrh, implementace a správa datových modelů.

Konsolidace dat

Co to je konsolidace dat? Jedná se o proces sehrání více datových zdrojů do jednoho komplexního výstupu. Vlastní práce spočívají v detailní analýze vstupních datových zdrojů, navržení nejvhodnějšího způsobu konsolidace dat s ohledem na efektivitu a požadovanou kvalitu výstupních konsolidovaných dat.

Výsledkem konsolidace může být např. databázový soubor nebo bezešvá mapa. Naše společnost provádí konsolidace dat všechno druhu, přičemž velké zkušenosti má zejména v oblasti geodetických dat vysoké podrobnosti a kvality.

 
 

Přepracování dat

Nejčastěji se zabýváme přepracováním dat pro účely agendy územně analytických podkladů, kdy provádíme přepracování dat různé struktury od jednotlivých poskytovatelů do jednotné struktury datového skladu. Na tomto principu provádíme přepracování libovolných dat.

Po detailní analýze dat navrhneme efektivní způsob zpracování a strukturu výstupních souborů dle přání a požadavků zákazníka. Následně provedeme přepracování dat, která předáme ke kontrole zákazníkovi.

Vytvoření a správa datových modelů

Druh analytické činnosti spojené s praxí při tvorbě, správě a údržbě datových modelů. Navrhujeme, stavíme a implementujeme datové modely na míru tak, aby vyhovovaly nejen snadnému a plnohodnotnému vedení dat, ale zejména s ohledem na nasazené aplikační vybavení zákazníka, které s datovými sklady pracuje.

Při správě datových modelů je využívána aplikace Spirit Manažer datových skladů, díky kterému má zhotovitel i zákazník plný přehled a přístup k datovým modelům.

 
 

Vytvoření a správa datových skladů

Vytvoření vlastní datové základny včetně implementace datového modelu zhotoveného ať už naší či jinou společností. Při správě datových modelů datových skladů je využívána aplikace Spirit Manažer datových skladů.

Zajišťujeme komplexní správu datových skladů od návrhu a fyzické implementace po údržbové práce pro plynulý a bezproblémových chod datových skladů.

Datové sklady vnímáme jako jednu ze základních technologických vrstev informačních systémů a s tímto ohledem k nim přistupujeme s danou mírou pečlivosti.

Analytické a konzultační činnosti

Ke všem službám, produktům a řešením, která nabízíme, zároveň poskytujeme komplexní analytické a konzultační činnosti. Vycházíme z našich bohatých zkušeností, znalostí, vědomí potřeb našich zákazníků a široké škály projektů, které jsme řešili.

Ať už se jedná o řešení digitálních technických map, pasportních evidencí, portálů ÚAP či jiné oblasti naší působnosti, neváhejte se na nás obrátit.