Geodézie

Geodetická činnost

Geometrické plány

Geometrický plán (GP) je neoddělitelnou součástí listin (smlouvy atd.), podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. GP obsahuje vyjádření stavu parcel (budov, pozemků) před změnou a po změně.

Geometrické plány všeho druhu

 • změnu hranice katastrálního území a hranice správní jednotky
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy a vodního díla nebo jejich změny v katastru
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že její výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu
 • doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem (pozemkový katastr, grafický příděl, evidence nemovitostí)
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Inženýrská geodézie

Oddělení speciální (inženýrské) geodézie tvoří zkušení geodeti s mnohaletou praxí v tomto oboru geodézie a s oprávněním ověřovat výsledky zeměměřických činností podle §13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. Náplní práce tohoto oddělení jsou jak geodetické práce v investiční výstavbě, tak další účelové práce vyžadující důraz na přesnost, znalost technologií nebo nekonvenční přístup.

Geodetické práce ve výstavbě

Kompletní zajištění geodetických prací ve výstavbě (rodinné domy, bytové domy, výrobní haly, areály, silniční a železniční stavby, mosty, inženýrské sítě …) :
 • výškopisné a polohopisné zaměření pro projekt
 • dokumentace stavu okolí budoucí stavby (odkaz jinam)
 • vytrasování podzemních inženýrských sítí (odkaz jinam)
 • vybudování vytyčovací sítě
 • vytyčovací práce během výstavby
 • měření pro dokumentaci skutečného provedení
 • kontrolní a ověřovací měření stavebních prvků
 • měření a výpočty kubatur zemních prací
 • měření posunů a deformací
 • zpracování geodetické části zaměření skutečného provedení stavby dle požadovaných směrnic (ŘSD, správci inženýrských sítí, akceptační protokol…)
 • zpracování geometrického plánu pro dokončenou stavbu a pro věcná břemena (služebnosti)

Speciální geodetické práce

 • Podrobné měření budov, stavebních objektů a celých areálů pro potřeby dokumentace a projekce (vč. GIA, podklady pro stavebně historický průzkum, základní mapy závodů apod.)
 • Monitoringy pro posouzení posunů a deformací objektů statikem nebo geotechnikem
 • Vytrasování podzemních inženýrských sítí
 • Zaměření a výpočty kubatur, objemů a ploch
 • Geodetické podklady pro dokumentaci vodních toků

Důlní měřictví

Pro všechny typy zákazníků z oboru dobývání nerostných surovin nabízíme a zajišťujeme nejen standardní práce typu správy důlní měřické dokumentace, ale rovněž i široké spektrum služeb pro další návazné činnosti, např. v oblasti geologické dokumentace, báňského projektování, životního prostředí a mnoho dalších. Mezi naše zákazníky tak patří především společnosti provádějící dobývání a úpravu nerostných surovin, stavební a báňské projektové kanceláře, státní správa (OBÚ, krajské úřady) a mnoho dalších.

Důlně měřická dokumentace

Veškeré práce probíhají v souladu s Vyhl. 435/1992 Sb., v platném znění. Společnosti disponuje odborníky s autorizacemi Hlavní důlní měřič a Důlní měřič, kteří provádějí veškeré práce pro zaměření, zpracování a dále pak vedení, doplňování a archivaci DMD. Hlavní výstupy:
 • účelové měřické práce a tvorba účelových dat/map
 • tvorba a aktualizace základních map závodů
 • tvorba tiskových a digitálních výstupů, specializované kancelářské práce
 • zpracování fotodokumentačních snímků geologických profilů a struktur
 • pokročilé podklady pro zpracování a vedení geologické nebo odbírkové dokumentace
 • podklady pro báňské a stavební projektování
 • poradenství v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí
 • 3D prostorové analýzy a vizualizace území ve 3D pro další rozhodovací činnosti dotčených organizací
 • podklady pro zpracování specializovaných dokumentací typu EIA

Kubatury

Zaměřování prostoru pro potřeby výpočtu kubatur (přírůstky/úbytky) hmot provádíme prostřednictvím nejmodernějších technologií – především pozemním laserovým skenováním a leteckou fotogrammetrií.

Tematická geodézie

Naše společnost zajišťuje pořizování tematických prostorových dat pro specifické účely. Tato data se vyznačují zejména specifickou kvalitou a způsobem pořízení, aby co nejvíce vyhovovala danému účelu. Mezi hlavní oblasti tematické geodézie se řadí pořizování dat pro širokou škálu pasportních evidencí (technické infrastruktury, městských mobiliářů a další), dále pořízení dat a vyhotovení map závodů. Specifickou oblastí pořizování dat jsou pak sonarová měření a stanovení mocností sedimentů.

Pasporty

Zaměření a vyhodnocení dat pro vedení pasportních evidencí. Zpracováváme jak data technické infrastruktury (např. veřejné osvětlení, kanalizace, vodovody, teplovody), tak i data pro pasporty zeleně, městského mobiliáře, majetku aj.

Naše činnost spočívá zejména v oblasti přesného pořízení dat pro daný pasport a ohodnocení prvků pasportu o informace zjistitelné v terénu. Ostatní pasportní informace k prvkům jsou doplněny z existujících dokumentací nebo je může doplnit už sám provozovatel daného pasportu, např. prostřednictvím aplikace pro správu pasportu.

Mapy závodů

Jedná se o typ účelové mapy vyhotovované podle jednotných technických předpisů, která podrobně zobrazuje objekty a technická zařízení na povrchu, pod i nad ním v zastavěné části závodu případně jeho zájmového území. Slouží pro provozní účely správy závodu, dále plánovací, projekční nebo evidenční činnost, případně pro účely tvorby havarijních v oblasti BOZP a požární ochrany.

Na základě detailních leteckých snímků lze pořídit prostorová 3D data s vysokou přesností. Ty jsou pak ve spojení s detailním geodetickým zaměřením polohopisu a výškopisu vč. inženýrských sítí komplexním datovým zdrojem pro mapy. Pro zpracování dat lze úspěšně využít produkt Digitální technická mapa (DTM), která zobrazuje objekty reálného světa v (budovy, silnice, ploty atd.) v digitální podobě.

Sonarová měření

K potřebným metodám sběru dat patří také zaměřování hloubek dna vodních ploch nebo vodních toků sonarem a návazné zpracování digitálních 3D modelů povrchu dna. Tyto informace jsou např. standardní a nezbytnou součástí v oblasti zpracování dat důlně-měřické dokumentace a to i v případě, že organizace v lomech těžbu z vody již neprovádí.

Prostřednictvím našeho vybavení a zkušeností zajišťujeme sběr a další zapracování dat do jakékoli stávající mapové a projektové dokumentace (GIS).

Stanovení mocností sedimentů

Kombinací sonarových, speciálních geodetických (vč. terrestrickéjho laserscannigu) a fotogrammetrických metod provádíme na základě stanovené metodiky zaměření mocnosti vodních sedimentů rybníků, vodních toků nebo vodních ploch obecně.

Společnost je spoluautorem užitného vzoru – měřící aparatury pro kvantifikaci množství sedimentů - vyvinutého v rámci výzkumného projektu TAČR TH02030399 k potřebám stanovení mocnosti sedimentů v rybnících.