Zemědělství

Zemědělství

 

Zemědělství je důležitou hospodářskou činností člověka s významným dopadem na krajinný ráz. Proto i zde nacházejí geografická data a informace o území své nezastupitelné místo a tedy i pro tuto činnost nabízíme širokou škálu našich produktů a služeb.

Při řešení projektů využíváme více jak 20-ti leté zkušenosti získané při projektování několika desítek pozemkových úprav, které se zemědělství přímo dotýkají.

Letecké snímkování a ortofotomapa

 • kontrola produkčních bloků a dotační politiky
 • kontrola zdravotního stavu porostů
 • časové řady historických leteckých snímků umožňují sledovat vývoj krajiny a změny v ní
 • data lze použít pro procesy "precision farming"
 • monitoring půdní eroze a účinnosti aplikovaných opatření

Katastr nemovitostí

 • inventarizace půdy
 • vlastnické mapy
 • vytyčení vlastnických hranic

Geografické informační systémy (GIS)

Pozemkové úpravy

 • zjišťování průběhů hranic
 • nároky vlastníků a návrh nového uspořádání pozemků
 • plány společných zařízení - návrh polních cest, protierozních opatření, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně životního prostředí apod.

 

image