Spirit ÚAP

Spirit ÚAP

Aplikace Spirit ÚAP představuje komplexní systém pro správu a vedení územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) s přímou vazbou na platnou legislativu. Systém je vytvořen jako nadstavba aplikací ArcGIS for Desktop společnosti ESRI, do kterých je samostatně začlenitelný. Nadstavba Spirit ÚAP poskytuje uživatelům nástroje pro evidenci dat, metadat a údajů ÚAP, které jsou snadno použitelné a uživatelsky příjemné.

 

 

Nadstavba na uživatele neklade vysoké znalosti na obsluhu. Uživatelské rozhraní poskytuje jednoduché, srozumitelné a snadno použitelné evidenční prostředí pro správu a vedení ÚAP.

Nadstavba umožňuje spravovat data ÚAP v libovolném datovém modelu ve formátech Shapefile, ESRI Personal Geodatabase (MS Access), ESRI FileGeodatabase nebo ESRI ArcSDE. Datový model a formát pro správu dat si uživatel volí v nastavení aplikace. K dispozici jsou datové modely používané v rámci ČR.

Charakteristika

 • Nástroje pro komplexní správu a vedení ÚAP.
 • Evidence dat ÚAP v libovolném datovém modelu.
 • Validace struktury dat ÚAP podle datového modelu.
 • Správa dat ÚAP v různých formátech (Shapefile, Osobní Geodatabáze, ArcSDE …).
 • Statistiky ÚAP.
 • Importní modul.
 • Výdej dat ÚAP.
 • Evidence vydaných dat ÚAP.
 • Evidence pasportů a práce s pasporty ÚAP.
 • Katalog dat ÚAP.
 • Práce se správními celky (obce, k.ú.)
 • Metadata evidovaných vrstev.
 • Evidence aktualizací dat ÚAP.

Výdej dat

Modul slouží pro výdej dat ÚAP z datového skladu. Export dat z datového skladu je proveden podle vybraného zájmového území, mezi které patří:

 • obec,
 • katastrální území,
 • libovolný polygon.

Při výběru zájmového území může být nastaveno ořezávání dat vybraným územím, případně může být nastavena obalová zóna (buffer), nebo proveden export všech dat z celého datového skladu ÚAP. Data jsou exportována do výstupních datových formátů SHP, DGN nebo DXF. Při exportu dat je možné využívat další volby, mezi které patří:

 • Export symbologie dat (LYR souborů).
 • Tvorba atributů prvků CAD výkresu (pro formáty DGN, DXF, DWG).
 • Export tabulky atributů prvků CAD výkresu (strukturace dat).
 • Export podle prvkových tříd nebo jevů ÚAP.
 • Výběr exportovaných atributů GIS dat do CAD.
 • Nastavování a ukládání exportních šablon.
 • Výdej pasportů exportovaných dat.
 • Vedení evidence vydaných dat.
 • Automatická příprava předávacích protokolů (Word).

Připravené datové balíčky ÚAP mohou být dále předávány vzdálenou formou pomocí webové aplikace Spirit Portál - ÚAP, která poskytuje nástroje pro řízenou distribuci dat registrovaným uživatelům.

 

 

Importní modul

Importní modul je určen k importu zdrojových dat ÚAP do datového skladu ÚAP. Pořizovatelé územně analytických podkladů (ORP nebo kraje) mohou pomocí modulu průběžně aktualizovat datové sklady ÚAP. Pomocí modulu je možné importovat vektorová data od poskytovatelů, která jsou předávána ve formátech GIS nebo CAD (DGN, DWG…). Import dat je prováděn v několika krocích pomocí průvodce, který poskytuje intuitivní uživatelské prostředí.

 • Import zdrojových dat poskytovatelů ÚAP.
 • Ohodnocování zdrojových dat a převod do struktury datového modelu.
 • Aktualizace dat ÚAP v datovém skladu.
 • Import formou importních šablon.
 • Možnost tvorby a doplňování vlastních importních šablon.

Statistiky ÚAP

Modul poskytuje nástroje, pomocí kterých jsou snadno generovány statistické tabulky z jevů ÚAP. Výstupní tabulky představují podklady pro hodnocení zájmového území, slouží k analýzám SWOT nebo jako podklad pro RURU. Nástroje umožňují generovat tabulky nad různými datovými modely.

 • Vytváření statistických šablon (možnost opakovaného používání)
 • Generování statistických tabulek z jevů ÚAP.
 • Sledování jevů ÚAP ve vybraném území.
 • Hromadné statistiky jevů ÚAP generované po obcích nebo po jednotlivých jevech.
 • Klasifikace dat podle indikátorů.
 • Evidence statistik podle tematických okruhů.
 • Spojování vrstev, nastavování vazeb mezi vrstvami.
 • Vyhodnocování vrstev ÚAP podle atributů.
 • Export výsledných tabulek do formátů XLS (Excel), HTML, XML.

Podle Vašich požadavků pro Vás připravíme statistické šablony pro 10 tematických okruhů SWOT požadovaných ve vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Pasporty

Evidence pro správu a vedení pasportů ÚAP, která obsahuje nástroje pro vkládání, aktualizaci, mazání, vyhledávání, filtraci a procházení pasportů ÚAP. Evidovat je možné pasporty v jejich zdrojové podobě (souborech PDF, DOC…). Jednotlivé pasporty lze propojovat s prvky ÚAP nebo s vrstvami jevů. V rámci správy a vedení pasportů jsou evidovány vazby na poskytovatele, zdrojová data a aktualizované vrstvy. Díky tomu pak mohou být např. při výdeji dat vydávány pasporty exportovaných dat ÚAP včetně zdrojových dat, nebo vytvářeny výstupní manažerské tabulky aktualizovaných vrstev ÚAP na základě předaných pasportů.

Poskytovatelé

Evidence poskytovatelů územně analytických podkladů s komplexními nástroji pro jejich vkládání, aktualizaci, mazání, vyhledávání, filtraci a procházení. Seznam evidovaných poskytovatelů je propojen s pasporty a jevy ÚAP.

Spirit ÚAP je možné vyzkoušet pomocí 30ti denní zkušební trial verze.