Evidence pasportů

Evidence pasportů

Při správě technické infrastruktury, veřejného vybavení, majetku apod. jsou zapotřebí nástroje a data, která budou sloužit pro rozhodovací procesy, jejich správu a údržbu. Mezi takové nástroje patří aplikace produktové řady Spirit zaměřené na evidenci pasportů. Kromě nástrojů je nutné zajistit kvalitní data a následný proces jejich aktualizace. Propojení nástrojů a dat v evidenci pasportů je klíčem k jejich efektivní správě, která souvisí např. s včasným prováděním údržbových prací, bezpečnostních opatření, snižování ekonomických nákladů při jejich správě apod.

Pořízení evidence pasportů obnáší pořízení dat a aplikačního vybavení pro jejich správu a údržbu. V tomto směru naše společnost poskytuje komplexní služby, v rámci kterých jsou vytvořena data pasportů, dodáno aplikační vybavení pro jejich správu, zajištěno školení, řídicí dokumentace a nastaveny procesy jejich vedení.

Kvalitně zpracovaná data představují jeden ze základních pilířů evidence pasportů. Při vlastním zpracování dat je důležité zajistit jejich geometrickou a polohovou přesnost, především s ohledem na způsob dalšího využívání dat. Dodržení přesnosti dat je nutné např. při provádění analytických úloh nad katastrální mapou, kdy jsou zjišťovány vlastnické vztahy parcel vzhledem k evidovaným prvkům pasportu. Kvalitní a přesná data jsou proto podmínkou pro validní výstupy z prostorových analytických úloh, které jsou prováděny nad geometrií dat pasportů.

Data jsou pořizována metodami hromadného sběru dat, které jsou ekonomicky výhodné. Mezi takové metody patří sběr dat digitální leteckou fotogrammetrií, při které jsou pořízeny letecké měřické snímky vysokého rozlišení. Tato metoda poskytuje vysokou výtěžnost pořízených dat a minimalizuje terénní práce, které jsou ekonomicky nákladné. Přesnost pořízených dat odpovídá požadavkům na tvorbu map velkých měřítek (3 tř. přesnosti), které jsou ve většině případů požadovány. Pořízené letecké snímky slouží nejen pro tvorbu geometrie dat, ale i pro ohodnocování jejich atributů. Díky tomu jsou data pro různé evidence pasportů pořizována efektivním a ekonomickým způsobem. Bonusem při tvorbě dat je možnost tvorby dalších datových sad, které mohou být z leteckých snímků vytvořeny a slouží jako referenční podklady pasportů. Mezi takové referenční podklady patří např. ortofotomapa vysokého rozlišení, digitální model terénu nebo 3D modely staveb a budov.

Vytvořená data pasportů jsou evidována v datových skladech pasportních aplikací Spirit. Pasportní aplikace Spirit poskytují nástroje pro jejich průběžnou aktualizaci, doplňování a využívání. Pomocí aktualizačních nástrojů jsou prováděny editace, mazání a vkládání nových prvků pasportu. K jednotlivým prvkům jsou evidovány jejich charakteristické atributové informace, fotodokumentace, videa nebo libovolné jiné dokumenty (DOC, PDF, XLS …). Při správě a údržbě jsou dále evidovány vazby mezi prvky pasportů, případně vazby na okolní evidenční systémy, se kterými je pasport integrován. Pro využívání dat jsou k dispozici nástroje pro generování seznamů, reportů, identifikaci a vyhledávání prvků apod. Díky nástrojům pasportních aplikací Spirit je proto možné snadno připravovat podklady např. pro zadávání údržbových prací, exportovat a vydávat data nebo vyhledávat prvky v mapě, zjišťovat jejich stav a další informace.

Mezi poskytované pasportní aplikace Spirit patří:

Spirit Zeleň pasport solitérních stromů, keřů, travnatých ploch …
Spirit Komunikace pasportu uličních úseků, chodníků, parkovišť, značek …
Spirit VaK pasport vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek a jejich prvků