Environmentální politika

Environmentální politika

Environmentální politika společnosti GEOREAL spol. s r.o.

na období 2015 - 2020

Společnost GEOREAL spol. s r. o. usiluje o uspokojování požadavků zákazníků kvalitními službami. Ke splnění tohoto cíle máme od roku 2003 zaveden certifikovaný systém jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 a od roku 2005 ČSN EN ISO 14001. Vedení společnosti GEOREAL spol. s r. o. si je vědomo závažnosti zátěže životního prostředí i své spoluzodpovědnosti za postupné zlepšování podmínek životního prostředí pro současnou i budoucí generaci. Dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí považujeme za základ pro kontinuální proces zlepšování ochrany životního prostředí. Budeme trvale prosazovat náročné environmentální kritéria do všech hospodářských aktivit včetně jejich soustavného sledování a hodnocení tak, aby se trvale snižovaly případné nepříznivé vlivy naší podnikatelské činnosti na životní prostředí.

Environmentální závazky

  • Zavedením systémových opatření vytvoříme podmínky pro minimalizaci budoucích zátěží životního prostředí ve společnosti.
  • V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby elektrické energie a plynu.
  • V odpadovém hospodářství budeme klást důraz na prevenci vzniku odpadů, jejich třídění a druhotné využití.
  • Environmentální zásady budeme uplatňovat i u dodavatelů materiálů a služeb.
  • K zajištění informovanosti o environmentální politice a jejích aspektech využijeme informační systém společnosti a porad na všech stupních řízení.
  • Zabezpečíme organizované školení zaměstnanců na téma ochrany životního prostředí i trvalou výchovu na pracovištích za účelem zvyšování environmentálního povědomí.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit dostatečné zdroje pro uplatňování politiky jakosti a environmentální politiky. Od zaměstnanců společnosti se očekává ztotožnění se s politikou jakosti a ochrany životního prostředí, aktivní přístup a náměty na zlepšení, uvědomění si důležitosti dodržování dokumentovaných postupů a plnění úkolů k dosažení stanovených cílů.

V Plzni 9. 1. 2015                                                                     Ing. Karel Vondráček, jednatel