Digitální model terénu

Pomocí metod letecké fotogrammetrie získáváme jedinečné informace o výškových poměrech a morfologii (charakteru) území. Podle požadavků na přesnost a kvalitu modelu terénu lze zvolit několik způsobů jeho tvorby a interpretace. Nejpřesnější model terénu vzniká na základě 3D vyhodnocených bodů (mass points) v podobě pravidelné nebo nepravidelné mřížky bodů a povinných hran (breaklines). Přesnost a kvalita DMT je dána hustotou mřížky bodů, počtem a charakterem lomových hran získaných stereoskopickým vyhodnocením. Jako lomové hrany se také používají polohopisné liniové prvky (silnice, vodní plochy, …) a tím se DMT stává ještě přesnějším. Další způsob vzniku modelu je kombinace automatických korelačních metod a interaktivních nástrojů pro modelování morfologie terénu.

Méně používaným produktem je digitální model povrchu, který zobrazuje terén krajiny včetně všech objektů na něm (stavby, stromy, …).

Digitální model povrchu Digitální model terénu

Interpretace a formáty modelů:

  • Vektorová reprezentace (body a povinné hrany – CAD, GIS)
  • Vrstevnicový plán (CAD - *.dwg, *.dxf, *.dgn, … ; GIS - *.shp, *.kml, …)
  • TIN (trojúhelníková síť)
  • GRID (pravidelná nebo nepravidelná rastrová reprezentace - TIFF, GeoTIFF, Esri grid, ASCII grid, …)
  • Stínováný model (vizualizační a kartografická reprezentace)

Vrstevnicový plán