Vyhodnocení podkladů a analýza

Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu

Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza (rozbor) současného stavu v terénu slouží pro optimální zpracování návrhu pozemkových úprav, zejména pro kvalitní zpracování plánu společných zařízení. Obsahuje charakteristiku přírodních podmínek, popis území, hospodářské využití území, vliv na životní prostředí.

Vodohospodářská opatřeníPolní cestyZemědělství

Rozbor se provádí tak, aby byl zjištěn skutečný stav využívání území z hlediska zemědělské výroby, ochrany půdy, erozního ohrožení, krajinného prostředí a všech faktorů, které mohou ovlivnit návrh plánu společných zařízení, nového polohové uspořádání pozemků a změny druhů pozemků. Zejména se vyhodnocuje dopravní systém a jeho stav, ochrana půdy (posouzení míry erozního ohrožení), poměry v oblasti vod a stav životního prostředí (ekologická stabilita území, chráněná území a území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí).

Vyhodnocení a rozbor současného stavu - cestní síťVyhodnocení a rozbor současného stavu - erozní ohroženíVyhodnocení a rozbor současného stavu - ochrana přírody

Rozbor současného stavu obsahuje vyhodnocení shromážděných podkladů, a to jak katastru nemovitostí, tak dále podmínky správních úřadů a dotčených podniků a právnických a fyzických osob, územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady, a v neposlední řadě i projektové dokumentace zpracované v zájmovém území.


Prostřednictvím formuláře nás můžete kdykoli kontaktovat s dotazy a nebo přímo objednávkou našich služeb.